Vår vision och värdegrund

”Genom att eleverna ges chans att lyckas i grundskolan så ökar deras chanser att ta del av en, för dem, meningsfull vardag i ett föränderligt samhälle.”

Skola den bästa medicinen

Helleborusskolan är en grundskola (F-9) för elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Skolan följer LGR 22 och ska tillhandahålla en välfungerande och anpassad skolmiljö. På Helleborusskolan finns fritidsverksamhet för elever till och med årskurs 6. Pedagoger och övrig personal har specialkompetens och utbildning som matchar elevernas olika behov.

En lyckad skolgång har en skyddande inverkan, utöver att den ger möjlighet till personligt välmående och vidare studier.

Vision

Våra elever som alla har diagnoser inom NPF ska få vara huvudpersoner i sina egna liv, och därmed ges möjlighet att kunskapa i en miljö som är tillrättalagd för dem och som bidrar till att minska symptomen. När vi lyckas med detta vet vi att våra elever går ut i samhället som unga vuxna med stora möjligheter. Genom att de ges chans att lyckas i grundskolan så ökar deras chanser att ta del av en, för dem, meningsfull vardag i ett föränderligt samhälle. Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med föräldrar och andra aktörer i barnets nätverk, exempelvis socialtjänst, LSS, BUP, och Habilitering.

Med ett flexibelt arbetssätt strävar vi efter att anpassar vi vår verksamhet till elevens verkliga behov och söker ständigt efter lösningar.

Trygghet

Vi arbetar för en lugn, trygg och strukturerad arbetsmiljö. Ett gott bemötande av kunnig personal som har goda kunskaper om NPF. Vi arbetar även mot alla slags kränkningar, utmanande beteenden och har nolltolerans mot mobbning.          

Med ett genuint intresse och arbete för att lära känna varje elev, kartlägga styrkor, svårigheter och behov samt ge ett individuellt strukturerat upplägg för varje elev under skoldagen skapar vi trygghet. Ett nära samarbete med föräldrar och att våra medarbetare är goda förebilder bidrar också till detta. 

Vi strävar efter att förebygga konflikter genom struktur och visualisering, ritprat och seriesamtal samt har ett förhållningssätt enligt ”Low and Slow”.

Respekt

Våra elever blir lyssnade på och kunna vara den de är. De visas respekt för sin individualitet och  allas olikheter. 

Genom ett individuellt pedagogiskt upplägg som eleven klarar av och som är utvecklande möjliggörs måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå i skolan.

Respekt och tolerans för varandra går som en röd tråd genom all undervisning under hela skoldagen.

Engagemang

Våra elever är omgivna av engagerad och kunnig personal som är genuint intresserad av varje elevs individuella utveckling. Våra medarbetare söker ständigt nya kunskaper och utmaningar för att än bättre kunna förstå och hjälpa varje enskild elev utifrån dennes behov och tillsammans med elev, föräldrar och kollegor söker den bästa vägen för varje elevs måluppfyllelse.

Vår personal arbetar med att utveckla ett förhållningssätt och bemötande som är så professionellt som möjligt för en elev med svårigheter inom NPF. All personal engagerar sig i utbildningar och lär sig använda, lära ut och ge eleverna så många verktyg som möjligt. Detta hjälper eleverna både till ökad självkännedom och till att handskas med sina svårigheter på ett sätt som gagnar dem. 

Ansvar

Personalen känner ansvar för lärandet och lusten för lärandet. De känner också ansvar för varje elevs lärande och utveckling. Gemensamt har vi ansvar för att se till att skolmiljön är tillgänglig för alla, att eleverna och personalen trivs samt att vi bedriver ett arbete för att verksamheten ständigt ska utvecklas.

Vi tillhandahåller en individanpassad och strukturerad miljö med visuellt stöd, samt använder oss av tydliggörande pedagogik. Vi dokumenterar och diskutera kontinuerligt händelser för att förbättra och utvärdera våra metoder. På daglig basis påminner vi oss om att vi ska komma ihåg varför eleverna är just på Helleborusskolan. Vi har också ett ansvar att visa medmänsklighet, vara inkännande samt närvarande i verksamheten. Rent praktiskt har vi ansvar för att genomföra anpassningar och tillhandahålla tydliggörande av skolmiljön med bilder, skyltar etc. 

Värdegrundsarbetet integreras i den ordinarie undervisningen och ämnesövergripande arbeten.

En del av Cedergrenska

Helleborusskolan är en del av Cedergrenska som är en skolkoncern med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Cedergrenskas verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna. Som en del av Cedergrenska har vår personal och elever möjlighet att ta del av något vi kallar Cedergrenska paketet, där vi samlat aktiviteter som ska skapa samarbeten, utveckla undervisningen och ge dig minnen för livet!