Elever på Helleborusskolan

”Vi ger inte upp förrän vi har hittat en lösning på vilken typ av stöd som eleven är behjälpt av.”

Elever i behov av särskilt stöd

Att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är vår kärnverksamhet. Alla våra elever är i behov av särskilt stöd. Det är skälet till att man väljer att gå i vår skola. Vi använder oss av vårt genuina intresse för elever med dessa svårigheter.

Vi använder oss av ett aktivt arbete för att lära känna varje elev, kartlägga styrkor, svårigheter och behov, och utifrån detta ge ett individuellt, strukturerat och tydligt upplägg för varje elev under både skoldagen och rasterna. Ett nära samarbete med föräldrarna är också en förutsättning för ett lyckat resultat. Vi förebygger även konflikter och liknande genom struktur och visualisering, ritprat och seriesamtal, undervisning i Livskunskap och använder oss av förhållningssättet enligt ”Low and Slow”.

Något som är grundläggande i vår verksamhet är att vi tillhandahåller en individanpassad miljö, och att vi använder oss av en visuellt, strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vår verksamhet genomsyras även av anpassningar och tydliggörande av skolmiljön med bilder, skyltar och information om olika arbetssteg.

När insatserna inte hjälper trots ett grundligt arbete av ämneslärare och mentor, förs elevens ärende vidare i vår elevhälsoprocess och tas upp för behandling i vårt elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består bland annat av rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och skolkurator. Elevhälsoteamet tar fram förslag till lösningar antingen internt eller genom att hjälpa eleven/familjen med externa kontakter hos BUP, socialförvaltningen eller liknande. Det kan handla om att eleven behöver tid hos en kurator eller psykolog, en anpassad studiegång eller att ytterligare utredningar behöver genomföras. Vi ger inte upp förrän vi har hittat en lösning på vilken typ av stöd som eleven är behjälpt av.

Elevinflytande

Det är viktigt för oss att våra elever får vara huvudpersonen i sitt eget liv. De är i högsta grad delaktiga i utformandet av deras skolgång hos oss.

Efter avslutade arbetsområden sker en uppföljning där eleverna kan föra fram sina synpunkter, för förbättringar inför kommande arbetsområden och följande årskurser. Inför starten av varje nytt arbetsområde upprättar läraren en pedagogisk planering. Denna gås igenom med eleverna noggrant innan arbetet påbörjas. Eleverna har då möjlighet att föra fram synpunkter på vilket arbete som ska bedrivas, på vilket sätt det ska gå till och på vilken tid det ska genomföras. I planeringssamtal mellan mentor och elev kan upplägget i respektive arbetsområde skräddarys utifrån elevens behov och förutsättningar. Vi vill hitta lösningar tillsammans med eleven och via klassråd och elevråd kan eleverna även föra fram synpunkter och förslag på utbildningen. Genom detta arbetssätt ökar elevernas delaktighet i planeringen och utvärderingen av sin kunskapsinhämtning.