Undervisning

” Vår personal utgörs av kompetenta, erfarna lärare, specialpedagoger samt resurspedagoger som arbetar i team.”

Undervisning

Undervisning bedrivs enligt läroplanen för grundskolan, men i skräddarsydd form utifrån varje elevs behov, och med en pedagogik som särskilt tar hänsyn till de svårigheter som elever med en diagnos inom autismspektrumet har. Undervisningen är individualiserad och sker i mindre grupper eller enskilt. Vår personal utgörs av kompetenta, erfarna lärare, specialpedagoger samt resurspedagoger som arbetar i team. Personalen får kontinuerligt handledning och fortbildning.

Kunskapsutveckling

Varje elev ska utifrån sin förmåga vara delaktig i sin individuella utvecklingsplan (IUP). Varje termin kommer undervisande lärare att lämna skriftliga omdömen i respektive ämne. Utöver detta finns en matris i varje ämne, enligt vilken elevens utveckling mot betygskriterierna kan följas löpande under terminen. Efter lämnat omdöme genomförs ett utvecklingssamtal per termin under vilken elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling följs upp. Elevens mentor följer elevens utveckling löpande och stöttar även under terminen.

Våra pedagoger

Personalen ska känna ansvar för lärandet och lusten för lärandet. De ska också känna ansvar för varje elevs lärande och utveckling. Gemensamt har vi ansvar för att se till att skolmiljön är tillgänglig för alla, att personalen och eleverna ska trivas samt att vi bedriver ett aktivt arbete för att verksamheten ständigt utvecklas. Vi ska tillhandahålla en individanpassad och strukturerad miljö med visuellt stöd, samt använda oss av tydliggörande pedagogik. Vi ska även aktivt dokumentera och diskutera händelser för att förbättra och utvärdera våra metoder. Vi ska på daglig basis påminna oss om att vi måste komma ihåg varför eleverna är just på Helleborusskolan. Vi har också ett ansvar att visa medmänsklighet, vara inkännande samt närvarande i verksamheten. Rent praktiskt har vi ansvar för att genomföra anpassningar och tillhandahålla tydliggörande av skolmiljön med bilder, skyltar etc. Slutligen har vi skyldighet att vara insatta och pålästa i och om skolans styrdokument samt Helleborusskolans mål, verksamhet och visioner. Värdegrundsarbetet integreras i den ordinarie undervisningen och temaarbetet.