Vårt verksamhetssystem

 

"Vi har utvecklat ett verksamhetssystem, enligt vilket rektorn organiserar och leder den pedagogiska verksamheten på skolan."

 

Vi har utvecklat ett verksamhetssystem, enligt vilket rektorn organiserar och leder den pedagogiska verksamheten på skolan. Verksamhetssystemet syftar till att garantera att inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är de mål som finns i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål, 4 kap. 5 § skollagen), att detta sker i samverkan med lärare, övrig personal och elever samt att rektors pedagogiska ledarskap når ut till alla delar i organisationen.
Sammanfattningsvis innebär verksamhetssystemet:

• dels att pedagoger, elever och andra intressenter görs delaktiga i den pedagogiska utvecklingen, genom olika riktade möten och enkäter.

• dels att rektor med övrig organisation bedriver ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete, genom uppföljning och analys av de resultat som framkommer av uppsatta mål och indikatorer.

Syftet med detta dokument är att beskriva det ovan nämnda verksamhetssystemet, visa på vårt årshjul där de olika delarna i processen är inplanerade samt visa på vad våra olika forum har för uppgifter och befogenheter. Genom detta vill vi tydligggöra att Helleborusskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.

Vi presenterar också kort våra rutiner för Egenkontroll.

Planera
Verksamhetens planering för kommande år beskrivs i dokumentet Verksamhetsplan för Helleborusskolan. Till grund för Verksamhetsplanen ligger Skollagen, GY 2011, underlaget från uppföljningen och analysen från föregående verksamhetsår (Kvalitetsredovisningen), vår vision, de ekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet samt underlag för att fastställa prioriterade områden och mål inför kommande läsår (underlag för verksamhetsplan).

Denna information analyseras i Ledningsgruppen och leder fram till beslut om utvecklingsområden och mål för kommande år. Verksamhetsplanen för Helleborusskolan beslutas av rektor.

Utifrån Verksamhetsplanen för hela Helleborusskolan planeras därefter Verksamhetsplanen för respektive arbetslag. Detta arbete bedrivs av arbetslagsledarna, lärarna, resurspedagoger, assistenter, fritidspersonal samt övrig personal under planeringsdagarna vid läsårets uppstart.

Rektor beslutar därefter om Verksamhetsplanen i sin helhet, som då inkluderar även arbetslagens Verksamhetsplaner.

Utifrån dessa planer inleder rektor och biträdande rektor ett arbete med att konkretisera Verksamhetsplanen på skolnivå. Arbetslagen konkretiserar utifrån detta arbetet på arbetslagsnivå. Detta utmynnar sedan i pedagogiska planeringar för lärare och elever, samt i vilka olika förutsättningar som ska gälla för inhämtande av kunskap (fysisk och psykosocial miljö, hjälpmedel, läromedel etc).

Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de kan påverka de lokala pedagogiska planeringar som lärarna tillhandahåller dem inför varje nytt arbetsområde. Vårdnadshavare ges möjlighet att delta genom Föräldrarådet.

Följa upp
I det löpande arbetet följs utvecklingen av de prioriterade områdena och målen upp. Uppföljningsprocessen sker dels i de regelbundna möten som sker på olika nivåer i organisationen, och dels genom en mängd olika indikatorer. De indikatorer som används i kvalitetsarbetet sammanställs och analyseras, och resultaten redovisas i den årliga Kvalitetsredovisningen för Helleborusskolan.

De regelbundna möten där uppföljning av de prioriterade områdena och målen sker, är APT (arbetsplatsförlagd träff), ledningsgruppsmöten, arbetslagsmöten, stabsmöten samt pedagogiska konferenser kring ämneskunskap och utvecklingsfrågor. Denna mötesstruktur säkerställer att personal inom organisationens alla områden och nivåer deltar i arbetet med att ständigt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Behov av åtgärder och förslag till utveckling som framkommer vid dessa möten sammanställs i protokoll. Protokollen är underlag för den löpande utvärderingen och styrningen av verksamheten, och skapar gemensamt en påverkan på utformningen av det kommande årets prioriterade områden samt nivån på de kommande målen.

Utöver mötesstrukturen genomförs en mängd olika aktiviteter och undersökningar under året som sammantaget ger oss feedback på huruvida vi arbetar tillräckligt väl mot våra prioriterade områden och om vi uppfyller våra mål eller ej. Genom dessa aktiviteter och undersökningar säkerställer vi även att elever och vårdnadshavare deltar i arbetet med att ständigt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Bifogat finns en tabell i vilken det framgår vilka aktiviteter och undersökningar som genomförs, vad som avses att mätas, vilka indikatorer de leder fram till samt vilken intressentgrupp som är aktiv i kvalitetsprocessen.

I juni finns därmed resultatet av årets arbete uttryckt i protokoll, utarbetade dokument och i form av värden och information från våra indikatorer. Under efterarbetsdagarna analyseras och bedöms detta underlag – först på arbetslagsnivå och därefter på ledningsgruppsnivå – mot bakgrund av den inriktning och de mål som vår Verksamhetsplan lagt fast vid ingången av läsåret. Analysarbetet resulterar i kännedom om vilken faktisk inriktning och måluppfyllelse Helleborusskolan haft under året, samt vilka orsakerna till detta varit. Arbetet dokumenteras i Kvalitetsredovisningen, och ligger till grund för arbetet med att fastställa nya mål och prioriterade inriktningar på respektive organisatoriska nivå (dokumentet Underlag för Verksamhetsplan).

Utveckla
Utifrån Kvalitetsredovisningen fastställer ledningsgruppen nästkommande läsårs prioriterade verksamhetsområden och mål. Arbetslagen har deltagit i processen genom sin uppföljning och analys av arbetslagens Verksamhetsrapporter, vilka har legat till grund för Kvalitetsredovisningen.

Arbetslagen konkretiserar de prioriterade verksamhetsområdena och målen för respektive arbetslag.
Därmed finns ett underlag för att fastställa ny Verksamhetsplan för Helleborusskolan. I kalendertid befinner vi oss nu vid läsårets slut.

I det dagliga utförandet av arbetet under året utövar rektor sitt pedagogiska ledarskap genom att föra ner den pedagogiska visionen och målstyrningen i organisationen, genom användning av delegeringsordning och verksamhetssystemet. Rektor har insyn i den dagliga pedagogiska verksamheten, genom att arbetslagsledare håller rektorn informerad. Arbetslagsledare leder det pedagogiska arbetet i laget med utgångspunkt i den av rektor fastställda Verksamhetsplanen.

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi också ett aktivt likabehandlingsarbete. Skolans personal, tillsammans med eleverna konkretiserar och förankrar likabehandlingsarbetet som utmynnar i en årligen reviderad Kränkandebehandlingsplan.

Egenkontrollprogrammet
I det här sammanhanget kan även specificeras att Helleborusskolan även har ett fungerande Egenkontrollprogram, i vilket Helleborusskolan kommer att införlivas i vid start. Där finns rutiner för skyddsrond, allergirond, städrutiner, felanmälan, rutiner för matlagning, rutiner för sophantering samt för miljöfarligt avfall, rutiner för enkäter avseende den fysiska och psykosociala miljön, rutiner för nyanställda, rutiner för kontroller av ventilation och radon mm. Vi bifogar vårt dokument ”Rutiner för egenkontroll”. Dokumentationen med alla rutiner, bilagor, blanketter, ansvariga, kontaktuppgifter mm finns hos vår samordningsansvariga.