Värdegrund

 

 

Trygghet – Innebörd                  

Lugn, trygg och strukturerad arbetsmiljö.  Gott bemötande av kunnig personal som har goda kunskaper om autismspektrumet. Aktivt arbete mot all slags kränkningar, störande beteenden och nolltollerans mot mobbning.

Trygghet – arbetssätt               

Genuint intresse och aktivt arbete för att lära känna varje elev, kartlägga styrkor, svårigheter och behov, ge individuellt strukturerat och tydligt upplägg för varje elev under skoldagen och rasterna. Nära samarbete med föräldrar. Vara goda förebilder. Förebygga konflikter och liknande genom struktur och visualisering, ritprat och seriesamtal, undervisning i Livskunskap och förhållningssätt enligt ”Low and Slow”

Respekt – Innebörd

Bli lyssnad på och kunna vara den man är. Visas respekt för sin individualitet, för allas olikheter. Få ett individuellt pedagogiskt upplägg som man klarar av och som är utvecklande. Detta möjliggör måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå i skolan

Respekt – Arbetssätt

Respekt och tolerans för varandra går som en röd tråd aktivt genom all undervisning under hela skoldagen.

Engagemang – Innebörd

Vara omgiven av aktivt engagerad och kunnig personal som är genuint intresserad av varje elevs individuella utveckling. Personalen söker ständigt nya kunskaper och utmaningar för att än bättre kunna förstå och hjälpa varje enskild elev utifrån dennes behov. Personal som ständigt tillsammans med elev, föräldrar och kollegor söker den bästa vägen för varje elevs måluppfyllelse.

Engagemang – Arbetssätt

Att som personal arbeta med sig själv så att man utvecklar ett förhållningssätt och bemötande som är så professionellt som möjligt för en elev med svårigheter inom autismspektrumet. Att all personal engagerar sig i utbildningar och lär sig använda, lära ut och ge eleverna så många verktyg som möjligt. Detta hjälper dem både till ökad självkännedom och till att handskas med sina svårigheter på ett sätt som gagnar dem. Att hålla sig uppdaterad och hänga med i autismutvecklingen.

Ansvar – Innebörd

Personalen ska känna ansvar för lärandet och lusten för lärandet. De ska också känna ansvar för varje elevs lärande och utveckling. Gemensamt har vi ansvar för att se till att skolmiljön är tillgänglig för alla, att personalen oc h eleverna ska trivas samt att vi bedriver ett aktivt arbete för att verksamheten ständigt utvecklas.

Ansvar – Arbetssätt

Vi ska tillhandahålla en individanpassad och strukturerad miljö med visuellt stöd, samt använda oss av tydliggörande pedagogik. Vi ska även aktivt dokumentera och diskutera händelser för att förbättra och utvärdera våra metoder. Vi ska på daglig basis påminna oss om att vi måste komma ihåg varför eleverna är just på Helleborusskolan. Vi har också ett ansvar att visa medmänsklighet, vara inkännande samt närvarande i verksamheten. Rent praktiskt har vi ansvar för att genomföra anpassningar och tillhandahålla tydliggörande av skolmiljön med bilder, skyltar etc. Slutligen har vi skyldighet att vara insatta och pålästa i och om skolans styrdokument samt Helleborusskolans mål, verksamhet och visioner.

Värdegrundsarbetet integreras i den ordninarie undervisningen och temaarbetet.