Elever i behov av särskilt stöd

 

"Vi ger inte upp förrän vi har hittat en lösning på vilken typ av stöd som eleven är behjälpt av."

 

Att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är vår kärnverksamhet. Alla våra elever är i behov av särskilt stöd. Det är skälet till att man väljer att gå i vår skola. Vi använder oss av vårt genuina intresse för elever med dessa svårigheter. Vi använder oss av ett aktivt arbete för att lära känna varje elev, kartlägga styrkor, svårigheter och behov, och utifrån detta ge ett individuellt, strukturerat och tydligt upplägg för varje elev under både skoldagen och rasterna. Ett nära samarbete med föräldrarna är också en förutsättning för ett lyckat resultat.

Vi förebygger även konflikter och liknande genom struktur och visualisering, ritprat och seriesamtal, undervisning i Livskunskap och använder oss av förhållningssättet enligt ”Low and Slow”. Något som är grundläggande i vår verksamhet är att vi tillhandahåller en individanpassad miljö, och att vi använder oss av en visuellt, strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vår verksamhet genomsyras även av anpassningar och tydliggörande av skolmiljön med bilder, skyltar och information om olika arbetssteg.


När en elev behöver stöd i sin sociala utveckling eller i sin kunskapsinhämtning upprättas först ett underlag för åtgärdsprogram i respektive ämne, och därefter det gällande åtgärdsprogrammet tillsammans med elevens vårdnadshavare. Orsakerna till åtgärdsprogrammen har sin bakgrund i den löpande uppdateringen av våra ämnesmatriser (utvecklingen av kunskapskraven), samt de skriftliga omdömen som förmedlas varje termin. Åtgärderna följs upp, utvärderas och revideras vid uppföljningstidpunkten. Utvecklingen av åtgärderna följs upp under elevvårdspunkten vid arbetslagsmötet.

När åtgärderna inte hjälper trots ett grundligt arbete av ämneslärare och mentor, förs elevens ärende vidare i vår Elevhälsoprocess och tas upp för behandling i vårt Elevhälsoteam där Elevhälsoansvarig, rektor samt representanter från respektive arbetslag finns med. Elevhälsoteamet tar fram förslag till lösningar antingen internt eller genom att hjälpa eleven/familjen med externa kontakter hos BUP, socialförvaltningen eller liknande. Det kan handla om att ytterligare utredningar behöver genomföras, att eleven behöver tid hos en kurator eller psykolog eller kanske en anpassad studiegång.

Vi ger inte upp förrän vi har hittat en lösning på vilken typ av stöd som eleven är behjälpt av.