Referenser

 

Vill du nå en specifik sektion?

Skolinspektionen - Från föräldrar

 
 

Asset 8.png

Skolinspektionen

Tillsyn vid Helleborusskolan

Helhetsbedömning

Beslut 

Dnr 44-2010:5133 2011-11-23

 

”Skolinspektionen genomför tillsyn i Täby kommun under våren och hösten 2011. Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Helleborusskolan besöktes av Skolinspektionen den 27 september 2011.

Helleborusskolan är en grundskola med förskoleklass och årskurserna 1-9 för elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrumet. Vid skolan finns även ett fritidshem för elever i förskoleklass och årskurserna 1-6.

Skolans och fritidshemmets personal har hög kompetens när det gäller anpassning av undervisningen för elevgruppen. Skolan når goda kunskapsresultat och tillsynen visar även att resultatet av värdegrundsarbetet är gott. Verksamheten vid skolans fritidshem genomförs i enlighet med läroplanen och bestämmelser i skollagen. Fritidshemmet bedöms stimulera elevernas utveckling och lärande samt att ge eleverna en meningsfull fritid och rekreation.

I dokumentation och samtal framkommer att lärarna har en god uppfattning om läroplanens mål och kursplanernas krav, samt att de planerar och genom- för undervisningen, i enlighet med dessa. Med få undantag når eleverna målen i alla ämnen.

Utifrån elevernas individuella behov vidtar skolan omfattande anpassning av undervisningen exempelvis när det gäller schema/arbetspass, arbetsmaterial och arbetsplatser. Olika former av särskilt stöd ges, främst gällande elevens sociala utveckling. Varje elev har åtgärdsprogram som beskriver långsiktiga och kortsiktiga mål, samt hur skolan ska arbeta för att dessa ska nås. ”

 

Asset 9.png

Från föräldrar

Några ord från hjärtat om Helleborusskolan

Jag är mamma till tre begåvade, varma och spännande pojkar med Aspergers och ADD/ADHD i olika kombinationer. Vår äldsta son som idag är 17 år började sjuan på Helleborusskolan 2010, då skolan var nyöppnad. Vår mellanpojke som går ut nian i vår, började också på skolan i sjunde klass. Vi har även en 7-åring, som än så länge går i en vanlig skola.

När mina stora pojkar kom till Helleborusskolan hade vi, som många andra i vår situation, provat många olika ”vanliga” skolformer. Allt från mer fria skolformer till väldigt strukturerade skolor. Gemensamt för våra pojkar är att de inte har haft problem med att möta kunskapskraven i skolan, men att omgivningens krav på andra sätt har blivit omöjliga att leva upp till. Det ledde till kraftig stress och utmattning hos pojkarna och stor oro och frustration hos oss föräldrar.

Med åren har vi som föräldrar lärt oss mycket om funktionshindret och om hur våra specifika barn fungerar. Vi har ofta upplevt att andra skolor, trots goda föresatser, har haft bristande kunskap om funktionshindret och varit ganska ointresserade av det vi velat förmedla. Vår känsla har ibland varit att skolan har sett oss som motståndare och att de har velat göra klart att engagerade föräldrar nog är bra, men att det ändå är i skolan man vet bäst om pedagogik och inlärning. Det kan kanske vara sant för vissa barn, men för våra barn har det i bästa fall lett till att man har använt metoder som inte har fungerat, men även att man har behandlat våra pojkar på sätt som har varit olämpliga och direkt skadliga för dem.

Redan vid vårt första möte med Helleborusskolan kände vi en enorm skillnad i hur både våra barn och vi blev bemötta. Det var ett samarbete som började redan där! Att få möta någon som verkligen lyssnade på våra barn, som förstod på riktigt och som var intresserad av vad vi upptäckt genom åren var en fantastisk känsla! Jag minns också vår första rundvandring på skolan, hur lugnt det var och hur många glada och harmoniska barn vi mötte. Jag upplevde en miljö som utstrålade äkta acceptans och respekt.

På skolan har jag sett båda mina pojkar växa och utvecklas till trygga personer, med god självkännedom och hög integritet. Deras skolprestationer har kommit i nivå med deras kapacitet, när de har fått vara i en anpassad miljö, där inte all energi har gått åt till att ta sig genom dagen.

Jag hör ibland andra föräldrar med barn med NPF säga att det är viktigt att ha barnen kvar i en vanlig klass för att de ska lära sig att samspela med ”vanliga” barn. Jag vill istället betona vikten av att våra barn har goda vuxna omkring sig. Det är trots allt målet och förhoppningen att våra barn ska bli väl fungerande vuxna och de behöver lära sig från kloka vuxna om sig själva och andra.

Här vill jag verkligen framhålla personalen på Helleborus, assistenter, lärare, skolledning och andra som varje dag gör ett fantastiskt jobb och som har stora kunskaper, ett äkta engagemang och intresse för våra barn.

Det finns många vuxna på Helleborusskolan. Jag upplever att det är lätt att samarbeta och att all personal har djupa kunskaper om och förståelse för funktionshindret. Det är uppenbart att starka värderingar och fungerande förhållningssätt genomsyrar allt från rekrytering till det dagliga arbetet. Det satsas mycket på utbildning för personalen, som även vi föräldrar får ta del av vid de föräldraföreläsningar, som skolan bjuder in till i samband med egen fortbildning.

Att ha tre barn med svårigheter är ett stort ansvar och åtagande för oss föräldrar, men tillsammans med Helleborusskolan känner jag mig mindre ensam i uppgiften! För mig som förälder har det största varit att man på skolan alltid ser till barnens bästa först. Att vi tillsammans alltid har hittat lösningar på uppkomna problem. För problem och låsningar uppstår med barn som våra. Det viktigaste är att hitta vägar framåt och det har vi alltid gjort tillsammans med Helleborus!

- Åsa Bowallius