Kunskapsutveckling

 

"I Schoolsoft kan även elever och föräldrar löpande följa studieresultat, och betrakta inlämnat material."

 

Varje elev ska utifrån sin förmåga vara delaktig i sin IUP. Varje termin kommer varje undervisande lärare att lämna ett skriftligt omdöme i respektive ämne. Utöver detta finns en matris i varje ämne, enligt vilken elevens utveckling mot de nationella kunskapskraven kan följas löpande under terminen via vår skolportal Schoolsoft. I Schoolsoft kan även elever och föräldrar löpande följa studieresultat, och betrakta inlämnat material.

Efter lämnat omdöme genomförs ett utvecklingssamtal per termin under vilken elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling följs upp. I den mån som eleven inte når utvecklingsmålen avseende kunskaper eller sociala utveckling skrivs ett åtgärdsprogram enligt riktlinjer i 8 kap. 1a §. Vid nästa termins utveckling följs IUP:n upp. Åtgärdsprogram följs upp i perioder om vanligen 6 veckor, om inte annat framgår av respektive åtgärdsprogram. Elevens mentor följer elevens utveckling löpande och stöttar även under terminen.