Kränkandebehandlingsprocess

 

Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan:


1. Den personal som upptäcker kränkningar ingripa genast på ett sätt som är utifrån elevens funktionstillstånd. Agerandet kan se ut på flera sätt:

 •  säga till direkt
 •  kontakta mentor
 •  göra ett seriesamtal
 •  avleda
 •  meddela elevernas mentorer

2. Mentor eller den som mentorn utser:

 • talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt.
 • förklarar att skolan nu kommer att vidta åtgärder och att kränkningar ej får förekomma
 • tid för uppföljning bestäms, vanligen inom en vecka
 • klargör att eleven genast ska komma till mentorn (eller den som mentorn utser) om något händer innan dess
 • Dokumenterar samtalet.
 • Mentor och ytterligare en person talar sedan med den/de som utfört kränkningen. Om flera personer deltagit talar de vuxna med dem en och en:
 • Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag och att de genast ska upphöra.
 • gör upp en plan för hur detta ska gå till
 • bestäm en tid för uppföljning, cirka en vecka senare
 • dokumentera samtalet

3. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen.

4. Meddela elevvårdsteamet (EVT)/rektor vad som skett och vad som gjorts.

5. Eleverna hålls under uppsikt.

6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen.

7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör kallas elever som trakasserar eller kränker tillsammans med vårdnadshavare (om eleven är omyndig) till samtal hos rektor, psykolog eller skolsköterska, en så kallad elevvårdskonferens (EVK). En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i EVK-protokoll.

8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare (för ej myndiga), rektor och EVT-representant. Även detta samtal dokumenteras i EVK-protokoll.

9. Rektor anmäler eventuell kränkning av barn, elev eller personal till Huvudman.

10. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder, t ex kontakt med andra myndigheter som socialtjänst.

——————————————————————————————————————————–
Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan:


1. Händelsen anmäls till rektor.

2. Rektor anmäler till huvudman.

3. Vårdnadshavare informeras.(för ej myndiga).

4. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs.

5. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar.

6. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar.

7. Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/BEO).