Klagomålshantering

 

"Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, klagomål, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs från elever, föräldrar eller andra."

 

Helleborusskolan har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål. Skolan ser eventuella klagomål som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten.

Vårt mål är att skyndsamt handlägga synpunkter och klagomål och att rätta till eventuella fel som kan ha uppstått. Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, klagomål, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs från elever, föräldrar eller andra.

Rutin för synpunkter och klagomål


• Synpunkter och klagomål ska i första hand lämnas till elevens mentor. Synpunkter och klagomål kan lämnas på flera sätt, via mail, brev eller muntligt.

• Synpunkter och klagomål som lämnas muntligt dokumenteras av ansvarig mentor. Om eleven/föräldern inte känner sig bekväm med att lämna synpunkten/klagomålet till mentor kan man vända sig direkt till rektor/biträdande rektor.

• Rektor informeras alltid angående synpunkter/klagomål och tillsammans med den som mottagit synpunkten/klagomålet ansvarar rektor för att den som framfört synpunkter/klagomål får återkoppling inom sju arbetsdagar.

• Åtgärder som vidtagits samt information rörande återkoppling till den som framfört klagomålet dokumenteras.

Tillsammans med ledningsgruppen på Helleborusskolan sammanställer rektor en gång per år alla inkomna synpunkter och klagomål. En analys av de inkomna synpunkterna/klagomålen görs i samband med detta. Resultatet av analysen används som underlag inom skolans uppföljnings och systematiska kvalitetsarbete.