Elevinflytande

 

"Efter avslutade arbetsområden sker en uppföljning där eleverna kan föra fram sina synpunkter, för förbättringar inför kommande arbetsområden och följande årskurser."

 

Inför starten av varje nytt arbetsområde upprättar läraren en pedagogisk planering. Denna gås igenom med eleverna noggrant innan arbetet påbörjas. Eleverna har då möjlighet att föra fram synpunkter på vilket arbete som ska bedrivas, på vilket sätt det ska gå till och på vilken tid det ska genomföras.

Efter avslutade arbetsområden sker en uppföljning där eleverna kan föra fram sina synpunkter, för förbättringar inför kommande arbetsområden och följande årskurser. I planeringssamtal mellan mentor och elev kan upplägget i respektive arbetsområde skräddarys utifrån elevens behov och förutsättningar.

Via klassråd och elevråd kan eleverna även föra fram synpunkter och förslag på utbildningen. Genom detta arbetssätt ökar elevernas delaktighet i planeringen och utvärderingen av sin kunskapsinhämtning.