info@helleborusskolan.se| 08-122 081 60

Tillsyn vid Helleborusskolan

Helhetsbedömning

Beslut 

Dnr 44-2010:5133 2011-11-23

 

”Skolinspektionen genomför tillsyn i Täby kommun under våren och hösten 2011. Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Helleborusskolan besöktes av Skolinspektionen den 27 september 2011.

Helleborusskolan är en grundskola med förskoleklass och årskurserna 1-9 för elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrumet. Vid skolan finns även ett fritidshem för elever i förskoleklass och årskurserna 1-6.

Skolans och fritidshemmets personal har hög kompetens när det gäller anpassning av undervisningen för elevgruppen. Skolan når goda kunskapsresultat och tillsynen visar även att resultatet av värdegrundsarbetet är gott. Verksamheten vid skolans fritidshem genomförs i enlighet med läroplanen och bestämmelser i skollagen. Fritidshemmet bedöms stimulera elevernas utveckling och lärande samt att ge eleverna en meningsfull fritid och rekreation.

I dokumentation och samtal framkommer att lärarna har en god uppfattning om läroplanens mål och kursplanernas krav, samt att de planerar och genom- för undervisningen, i enlighet med dessa. Med få undantag når eleverna målen i alla ämnen.

Utifrån elevernas individuella behov vidtar skolan omfattande anpassning av undervisningen exempelvis när det gäller schema/arbetspass, arbetsmaterial och arbetsplatser. Olika former av särskilt stöd ges, främst gällande elevens sociala utveckling. Varje elev har åtgärdsprogram som beskriver långsiktiga och kortsiktiga mål, samt hur skolan ska arbeta för att dessa ska nås. ”